Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Erasmus+

Wolontariat Europejski

„EVS for everybody”

 • Termin i miejsce: 07.09.2015 – 07.06.2016, Toruń, Włocławek, Bydgoszcz
 • Partnerzy: Kujawsko – Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy w Bydgoszczy, Hufiec Pracy we Włocławku, NGO z Włoch, uniwersytet oraz instytucja administracji lokalnej z Hiszpanii
 • Wolontariusze: Francesca z Włoch oraz Esperanza i Maria z Hiszpanii

Partnerami w projekcie były dwie organizacje z Hiszpanii oraz jedna z Włoch. Głównym celem projektu była pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez wspieranie europejskiej świadomości i edukacji młodzieży oraz zwiększanie jej uczestnictwa w różnych formach edukacji poza formalnej i procesie uczenia się międzykulturowego. Cel ten został osiągnięty poprzez zaangażowanie w działalność wolontariuszek, które podzieliły się z młodzieżą OHP swoimi doświadczeniami, wiedzą i pomysłami.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

„New technologies – new possibilities”

 • Termin i miejsce: 06.07.2015 – 13.07.2015, Toruń
 • Partnerzy: Hufiec Pracy we Włocławku, Hufiec Pracy w Brodnicy Centrum Kulturalne z Koszedarów na Litwie
 • Uczestnicy: 16młodzież + 4 liderów

Celem projektu było promowanie postaw obywatelski i polsko-litewskiej przyjaźni wśród młodzieży z obu krajów za pomocą nowoczesnych technologii. Projekt miał skłaniać do zachowywania właściwych proporcji między: światem wirtualnym a rzeczywistym, czasem spędzanym przed komputerem a na świeżym powietrzu, znajomościami z portali społecznościowych a rzeczywistymi przyjaźniami. W trakcie wymiany młodzież między innymi wykonywała fotografie, uczyła się je obrabiać, zwiedzała Toruń, poznawała tajnik geocachingu.

 „Youth with experience”

 • Termin imiejsce: 20-26.08.2012, Grudziądz
 • Partnerzy: OśrodekSzkolenia i Wychowania, Jaunimo Mokykla z Ukmergė na Litwie
 • Uczestnicy: 16młodzież + 4 liderów

Z uwagi na roksolidarności międzypokoleniowej młodzież postanowiła połączyć hasła zdziałaniami i zaprosili do udziału w przedsięwzięciu seniorów z Domu PomocySpołecznej w Grudziądzu. Do projektu włączyła się także młodzież z Ukmergė na Litwie.Głównymi celami projektu były: współpraca międzypokoleniowa, dialog międzykulturowyi promowanie polsko-litewskiej przyjaźni.
 

„Volunteeringin our camera”

 • Termin i miejsce: 4-10.07.2011, Toruń
 • Partnerzy: ŚHP Brodnica, Pasile Mokykla z Ukmergė na Litwie
 • Uczestnicy: 16 młodzież + 4 liderów

Rok 2011 był rokiemwolontariatu, dlatego uczestnicy postanowili, że tematem projektu będziewolontariat w różnych jego formach: na rzecz ludzi, na rzecz zwierząt iprzyrody oraz Wolontariat Europejski. Podczas tygodnia wymiany, młodzież poznała rodzaje i zasady działania wolontariatuobserwując ochotników przy pracy oraz osobiście włączając się w bezinteresownąpomoc na rzecz potrzebujących. Jednocześnie uwieczniali pracę swoją jak ipoznanych wolontariuszy na zdjęciach, tak by ostatniego dnia przygotowaćwystawę zdjęć w Wojewódzkiej Komendzie. Po powrocie do domów uczestnicyprzygotowali także wystawy dla swoich rówieśników w litewskim Ukmergė i Brodnicy.

„Common battle – common history”

 • Termin i miejsce:12-19.07.2010, Toruń
 • Partnerzy: ŚHPInowrocław, Ośrodek Szkolenia i Wychowania, Jaunimo Mokykla z Ukmergė na Litwie
 • Uczestnicy: 16młodzież + 4 liderów

 

Program „Młodzież w Działaniu”

Akcja 1.1 - Wymiany młodzieżowe

 „Face to face with challenge”

 • Termin i miejsce: 30.06-06.07.2012, Bachotek
 • Partnerzy: ŚHP Toruń, Pasile Mokykla z Ukmergė na Litwie
 • Uczestnicy: 24 młodzież + 4 liderów

Integracyjna,międzynarodowa wymiana młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej miała miejscenad jeziorem w Bachotku. Projekt miał na celu zmianę wizerunku młodzieży, w tymniepełnosprawnej poprzez sport i aktywne zajęcia na powietrzu. Celemprzeprowadzonych warsztatów było to, aby młodzież niepełnosprawna poczuła sięakceptowana i zintegrowana oraz dała sobie prawo do rozwijania swoich pasji iaktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Praktyczną część programu stanowiły zajęcia na powietrzu, podczas którychw małych grupach młodzież rozwijała różne sprawności zgodne zzainteresowaniami. Projekt promował także kulturową różnorodność, tolerancję izrozumienie innych kultur.

„Beactive”

 • Termin i miejsce: 22-28.08.2011, Toruń
 • Partnerzy: ŚHP Bydgoszcz, ŚHP Inowrocław, Jaunimo Mokykla z Ukmergė na Litwie
 • Uczestnicy: 16 młodzież + 4 liderów

Przewodnią tematykąprojektu było bezrobocie wśród młodzieży, zrozumienie czym jest trzeci sektor,ekonomia społeczna i wolontariat. Poprzez zajęcia zorganizowane w formie warsztatówuczestnicy wymieniali się wiedzą ispostrzeżeniami w tym zakresie. Pomagali im w tym wychowawcy i pracownicy instytucji,które odwiedzili. Aby lepiej się poznać i zrozumieć zorganizowane zostałyzajęcia integracyjne (gry ice breaker, gra paitball, zajęcia zręcznościowe na Barbarce, ognisko, parklinowy) oraz zajęcia międzykulturowe dotyczące Litwy i Polski, kuchni, kulturyi stereotypów.

„Looking for your own way”

 • Termin i miejsce: 24-30.09.2012, Ukmergė Litwa
 • Partnerzy: ŚHP Toruń, ŚHP Włocławek, JaunimoMokykla z Ukmergė na Litwie
 • Uczestnicy:16 młodzież + 4 liderzy

Tematyką projektu byłopropagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia i uświadomienie jakdestrukcyjny wpływ na życie mają używki, złe nałogi i nawyki. Przy okazjiuczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób ustrzec się przed popadnięciem wszkodliwe nałogi. Młodzi Litwini i Polacy dyskutowali na temat wyboru zawodów,które chcą wykonywać w przyszłości i poznają możliwości jakie otwiera przednimi rynek pracy w zjednoczonej Europie. Ponadto, podczas warsztatów filmowych
i odgrywania przed kamerą scenek rodzajowych, uczyli się jak w pokojowy sposóbrozwiązywać sytuacje konfliktowe.

„From sea to forest”

 • Termin i miejsce: 18-24.08.2012, Berck sur Mer/Merlimont Francja
 •                                03-05.08.2012APV
 • Partnerzy: ŚHP Brodnica, ŚHP Bydgoszcz, ŚHP Inowrocław, ŚHP Włocławek,Francja
 • Uczestnicy: 32 młodzież + 8 liderzy

Uczestnicy wymianybrali aktywny udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Eden 62,podczas których mieli możliwość poznania fauny i flory morskiej. Wspólna pracana rzecz ekologii przyczyniła się do integracji grup z Polski i Francji. Jednakaby osiągnąć zamierzone cele organizatorzy zapewnili uczestnikom również mocinnych atrakcji. Wycieczka do Nausicaa w Boulogne – jednego z największychoceanariów w Europie zachęciła uczestników do zainteresowani się tą dziedzinąprzyrody. Aby przybliżyć młodzieży tradycję Francji, a w szczególności historiimiejscowości odbyła się również wycieczka do Muzeum w Berck sur Mer. Ostatniegodnia pobytu młodzież została zaproszona na spotkanie z Burmistrzem – Panem Jean– Marie Krajewskim, którego rodzice byli Polakami. Burmistrz przybliżył młodzieżyhistorię i zwyczaje panujące we Francji.

 “Struggle against poverty andsocial exclusion”

 • Termin i miejsce: 13-27.08.2010, Klaffer amHochficht, Austria
 •                                14-16.05.2012 –APV
 • Partnerzy:ŚHP Bydgoszcz, ŚHP Włocławek, Austria, Włochy, Czechy, Hiszpania i Rumunia
 • Uczestnicy: 48młodzież + 12 liderów

Toruńska Komendaodpowiedziała na zaproszenie Centrum Młodzieży z Austrii działającego dladzieci, młodzieży i rodzin, które jest miejscem spotkań, warsztatów jak imiędzynarodowych przedsięwzięć, w tym przede wszystkim tworzy i realizujeciekawe projekty dla młodzieży. Postanowiono w międzynarodowym gronie młodzieżyzająć się problem ubóstwa i wykluczeniaspołecznego i sposobami jak można te negatywne zjawiska wyeliminować lub conajmniej ograniczyć we współczesnym świecie. Narzędzia,które były wykorzystane podczas spotkania do opracowania tematu głównego tosztuka (wiersze, muzyka, malarstwo), warsztaty teatralne oraz inne kreatywnemetody nauczania pozaformalnego.

 

 Akcja 2 – European Voluntary Service

„New possibility for everyone”

 • Termin i miejsce: 01.09.2012 –31.03.2013, Toruń
 • Partnerzy:WK OHP, NGO z Hiszpanii
 • Wolontariusz:Rai z Hiszpanii

Głównym celemprojektu jest promowanie świadomości europejskiej i obywatelstwa europejskiego,przeciwdziałanie dyskryminacji oraz edukacja młodzieży, poprzez formy edukacjinieformalnej oraz międzykulturowe uczenie się. Cel te zostanie osiągniętypoprzez włączenie do realizowanych działań wolontariusza, który w ciąguprojektu będzie dzielić się własnym doświadczeniem, wiedzą i pomysłami zuczestnikami OHP.

 „Together”

 • Termin i miejsce: 01.08.2011 – 30.04.2012
 • Partnerzy: WK OHP, NGO z Niemiec, NGO z Gruzji
 • Wolontariusze: Jochen z Niemiec, Giorgi z Gruzji

Głównym celem projektu”Together” było przeciwdziałanie dyskryminacji, promowanie świadomościeuropejskiej oraz edukacja młodzieży, poprzez różne formy edukacji nieformalnejoraz międzykulturowe uczenie się. Cel te został osiągnięty poprzez włączanie dorealizowanych działań wolontariuszy z Gruzji i Niemiec, którzy podczasrealizacji projektu dzielili się własnym doświadczeniem, wiedzą i pomysłami zuczestnikami OHP. Wśród działań znalazły się warsztaty tematyczne i organizacjaczasu wolnego młodzieży, animacje kulturalno-językowe, udział w targach pracy,zajęcia z edukacji europejskiej oraz inne działania o charakterze lokalnym.

 

„Withthe youth and for the youth”

 • Termin i miejsce: 01.08.2010 31.01.2011
 • Partnerzy: WK OHP, NGO z Hiszpanii
 • Wolontariusz: Jorge z Hiszpanii

Tematem projektu była świadomość europejska, czas wolny młodzieży i wykluczeniespołeczne. Młodzież – poprzez własne, aktywne uczestnictwo w projekcie – miałaszansę odkrywać w sobie tą świadomość europejską, umiała zauważyć różnicekulturowe i je akceptować, ale także dostrzegać wspólne wartości i priorytetyzjednoczonej Europy. Promowana była idea równych szans. W ramach projektu prowadzone były warsztaty,które nie tylko pozwoliły odkryć Europę, zapoznać się i przedyskutować zagadnienia dotyczące UniiEuropejskiej, ale także warsztaty filmowe, kulinarne i animacje językowe. Poprzezprojekt polska młodzież i wolontariuszznaleźli wspólne wartości jakie ich łączą mimo różnic kulturowych.
 

Akcja 1.2 – Inicjatywy młodzieżowe(krajowe)

„Gra (Fi) i TY – pomalujmy nasz świat”

 • Termin imiejsce: 01.09.2012 – 30.06.2013, Inowrocław
 • NieformalnaGrupa Młodzieży przy ŚHP w Inowrocławiu

Młodzie zŚHP w Inowrocławiu zainteresowała się sztuką, graffiti i wolontariatem podczas wymiany międzynarodowej w Słowenii, wktórej wzięła udział jako partner. Podczas wymiany najciekawsza była grupaartystyczna, która przygotowywała pod okiem artysty prace przy użyciu farb wspray’u. Po powrocie do Inowrocławia młodzi ludzie postanowili kontynuować tępasję i jednocześnie zarazić nią rówieśników. Podczas realizacji projektuzaplanowane są warsztaty ze specjalistą graffiti, wyjazd do muzeum sztuki oraz szereg warsztatów graffiti,które poprowadzą sami uczestnicy dla młodzieży z innych Hufców OHP, OśrodkaSzkolenia i Wychowania w Grudziądzu, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej iOśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny oraz dzieci z przedszkola.
 

„PSYjaciele”

 • Termin imiejsce: 01.10.2012 – 30 06 2013, Toruń
 • Nieformalnagrupa młodzieży przy ŚHP w Toruniu

Tematemprojektu jest szeroko pojęta przyjaźń – ta w międzyludzkim wydaniu,międzypokoleniowa oraz między ludźmi a zwierzętami. Inicjatywa stwarza okazjędo nauczenia się planowania i organizowania jakichkolwiek działań na rzeczinnych, tego jak pomagać ludziom w praktyce, jak ich zachęcać do wspólnegodziałania, do przełamywania barier, uprzedzeń i wzajemnej niechęci. Dziękiprojektowi młodzież nauczy się również tego, jak dzielić się swoimiumiejętnościami z innymi.
 

„Kopernik – nasz ziomek”

 • Termin imiejsce: 01.09.2010 – 30.06.2011, Brodnica
 • NieformalnaGrupa Młodzieży przy ŚHP w Brodnicy

W 2011 r. zakończono realizację projektu inicjatywy młodzieżowej „MikołajKopernik – nasz ziomek”. W projekcie wzięło udział łącznie 46 osób. Młodzieżuczestniczyła w zajęciach polegających na obserwacjach astronomicznych,warsztatach mini-pracowni modelarskiej oraz wycieczce do Fromborka.
 

Akcja1.2 – Inicjatywy młodzieżowe(międzynarodowe)

„Youth inform youth”

 • Termin imiejsce: 01.10.2012 – 01.10.2013, Toruń, Čadca
 • Partnerzy: ŚHPToruń, NGO ze Słowacji

Główną ideąprojektu jest stworzenie strategii promocji Wolontariatu Europejskiegoi rejestracji wolontariuszy - wypracowanie strategii jak promowanie EVSwśród społeczności lokalnej, reklamowanie EVS w Čadcy i Toruniu, dyskusjana temat narzędzia, jak w efektywny sposób rejestrować wolontariuszyi młodych ludzi, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w WolontariacieEuropejskim
.

Akcja 4 – Systemy wsparcia młodzieży

„EVSNetwork in Action”

 • Termini miejsce: 20-24.08.2012, Molí de Mar/Hiszpania,
 • Partnerzy: WK OHP, NGO z Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Włoch, Francji,Chorwacji, Bułgarii, Danii.

Projekt miał na celu storzenie partnerstw na rzeczprzyszłych projektów Wolontariatu Europejskiego.
 

„In contact”

 • Termin imiejsce: 11-15.04.2011, Toruń
 • Partnerzy:WK OHP, Słowacja, Hiszpania, Litwa, Węgry, Grecja, Estonia
 • Uczestnicy:18 pracowników młodzieżowych

Głównymi celamiprojektu było pozyskanie nowychkontaktów i tworzenie partnerstw na rzecz przyszłych wspólnych projektów wramach, przede wszystkim, Akcji 1.1, 2 i 4.3. Podczas seminarium zostałyzastosowane różne metody pracy: warsztaty, ćwiczenia ruchowe oraz motywujące. Zuwagi że rok 2011 został ogłoszonyrokiem wolontariatu to przyjrzano się bliżej Akcji 2, projektom EVS i odwiedzono Fundację w Bydgoszczy, która maduże doświadczenie w realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego.
 

„Eyes out”

 • Termin imiejsce: 14-20.06.2010, Pelhrimov, Czechy
 • Partner: WKOHP, Hodina H Czechy + 8 innych europejskich krajów

Celem szkolenia w międzynarodowym gronie była promocja młodzieżowych projektów wmediach z uwzględnieniem najnowocześniejszych technologii, tak by miały one jaknajszerszy odbiór w środowisku lokalnym. Uczestnicy wymieniali siędoświadczeniami w promowaniu widoczności projektów, które do tej pory realizowali w swoichkrajach.
 

„Past for better future”

 • Termin i miejsce:16-21.04.2010, Poronin Polska
 • Partner: WK OHP, MłodziEuropejczycy z Zawiercia

Celem międzynarodowegospotkania w gronie 27 pracowników młodzieżowych z całej Europy ma być analiza poprzednich projektów w ramachProgramu „Młodzież w Działaniu” takich jak międzynarodowe wymiany młodzieży,seminaria i szkolenia, które poszczególne organizacje zrealizowały w przeciągudwóch ostatnich lat. Na międzynarodowym forum, podczas dyskusji, uczestnicybędą rozważać słabości dotychczas zrealizowanych projektów jak i przedewszystkim skupiać się na mocnych stronach międzynarodowych przedsięwzięćpodejmowanych w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”. Narzędziami stosowanymipodczas spotkania będą dyskusje, gry integracyjne, spotkania z ekspertami,zadania w grupach, prezentacje i warsztaty.


Tematem projektu była polsko-litewska historia, ajego głównym celem aktywne uczenie się historii przez samych uczestników orazprzedstawicieli środowiska lokalnego poprzez konkurs historyczny, organizację gier zręcznościowych oraz prezentacjehistoryczne przygotowane przez młodych uczestników projektu. Projekt miał miejsce podczas obchodów 600-lecia bitwypod Grunwaldem. Osiągnięte rezultaty to: zwiększenie zainteresowania wspólnąhistorią, możliwościami współpracy między młodymi Polakami i Litwinami orazszeroko zakrojona promocja Funduszu.  

 

Metadane

Data publikacji : 29.01.2016
Data modyfikacji : 28.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Filarska

Opcje strony

do góry