Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność wychowawcza

Realizacja obowiązku szkolnego i nauki oraz nauka zawodu w ramach OHP

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc naukę z pracą zarobkową.

 

Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, gimnazjum dla dorosłych lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach publicznych. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) lub warsztatach WK OHP. Nauka zawodu trwa 2 lub 3 lata (w zależności od programu nauczania). Przygotowanie do wykonywania określonej pracy trwa do ukończenia przez uczestnika OHP gimnazjum, nie dłużej jednak niż 22 miesiące. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej.

 

Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

Uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy otrzymuje:

 1. pomoc w wyborze zawodu (doradcy zawodowi OHP badają predyspozycje każdej osoby oraz doradzają jej wybór zawodu),
 2. pomoc w wyborze pracodawcy oraz przy podpisaniu umowy o pracę (pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP) w charakterze młodocianego pracownika, co zapewnia mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie,
 3. skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniał lub kontynuował teoretyczne kształcenie ogólne i specjalistyczne zawodowe oraz uzyska świadectwo ukończenia szkoły (ZSZ, gimnazjum)
 4. w przypadku pobierania nauki w gimnazjum zapewnia się każdemu uczniowi jednocześnie przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 5. nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji; egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest organizowany przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest bezpłatny,
 6. ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych zainteresowań.


Walory opieki i wychowania w OHP
Młodzież uzupełniająca wykształcenie w OHP uzyskuje status uczestnika OHP. Uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, do którego należy:

 • monitorowanie postępów w nauce,
 • monitorowanie warunków pracy i kształcenia zawodowego (ze względu na BHP oraz realizację ramowego planu nauczania),
 • organizowanie zajęć wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku zaistnienia takiej konieczności
 • udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Zatem uczestnik OHP oprócz wychowawcy w szkole i nauczyciela zawodu u pracodawcy ma dodatkowego opiekuna-wychowawcę z ramienia OHP, który śledząc przebieg jego edukacji pomaga ją zaplanować i zrealizować.


Uczestnik OHP może być objęty opieką w formie „dochodzącej” lub stacjonarnej.
W formie dochodzącej uczestnik mieszka w domu rodzinnym i korzysta z opieki OHP. W przypadku korzystania z formy stacjonarnej uczestnik mieszka w internacie (w Ośrodek Szkolenia i Wychowania oraz Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu). Uczestnik ma zapewnioną 24-godzinną opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i wyżywienie oraz kształcenie i wychowanie. W tym wypadku pracę połączoną z nauką zawodu realizuje się u pracodawców i w warsztatach działających przy jednostkach, a kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe w pobliskiej szkole. Pobyt i wyżywienie w placówce stacjonarnej są bezpłatne.


Informacje dodatkowe

 • Uczestnictwo w OHP oparte jest na dobrowolności. Każdy młody człowiek trafiający do OHP samodzielnie wybiera tę właśnie ścieżkę edukacji i zdobywania zawodu.
 • Ustawa o systemie oświaty gwarantuje rodzicom i uczniom wybór formy kształcenia.
 • Nie jesteśmy organem prowadzącym szkoły. Nasze ustawowe zadania wykonujemy we współpracy z samorządem lokalnym. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w OHP oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych zobowiązuje wojewódzkich komendantów doskładania wniosków do organów prowadzących szkoły i placówki, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc nauki w tych szkołach i placówkach. Wnioski składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w celu umożliwienia organom prowadzącym ich realizację (zabezpieczenie finansów).
 • Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Kształcenie zawodowe i związane z tym koszty

Pracodawcy otrzymują:

 • Refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy.
 • Zwrot kosztów kształcenia pod warunkiem, że młodociany uzyska kwalifikacje potwierdzone stosownym dokumentem (odbywa się to drogą decyzji administracyjnej).

W zakresie innych kosztów:

 • Koszty kształcenia ogólnego pokrywa subwencja oświatowa i samorząd terytorialny.
 • Koszty ewentualnego kształcenia teoretycznego zawodowego w postaci turnusów zawodowych pokrywa samorząd terytorialny z subwencji oświatowej przeznaczonej na ten cel.
 • Koszty pierwszego egzaminu zawodowego pokrywa pracodawca.

Metadane

Data publikacji : 29.01.2016
Data modyfikacji : 01.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Tokarska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Filarska

Opcje strony

do góry