Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt "Równi na rynku pracy - YEI"

Projekt stanowi operację wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jest realizowany w ramach Osi I, Priorytetu Inwestycyjnego 8ii PO WER.

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”, w ramach których  realizowany był projekt „Równi na rynku pracy - YEI”  (18-24 lat).

Celem projektu było objęcie młodych osób w wieku 18-24 lata bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu wsparciem prowadzącym do zatrudnienia; działaniami umożliwiającymi nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej.

Grupa docelowa to młodzież w wieku 18-24 lata nieucząca się i niepracująca, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy; osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, w tym m. in.:  osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,  absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Typy działań w ramach projektu:
- poradnictwo zawodowe (zajęcia w formie indywidualnej i grupowej),

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,

- 6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażu),

- pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,

- nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),

- szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B ,

- wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),

- wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

W województwie kujawsko-pomorskim wsparciem objęto 255 osób w następujących jednostkach:
1. CEiPM Bydgoszcz – 45 osób, ul. Glinki 140, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 363 04 64
2. MCK Świecie – 30 osób, ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
3. MCK Nakło – 30 osób, ul. Dąbrowskiego16-18, 89-100 Nakło nad Notecią
4. CEiPM Toruń – 30 osób, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń, tel. 56 6547068,69
5. MCK Brodnica – 30 osób, ul. Przykop 57, 87-300 Brodnica
6. MCK Chełmno – 30 osób, ul. Franciszkańska 10, 86-200 Chełmo
7. CEiPM Włocławek – 30 osób, ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek, tel. 54 2314671
8. MCK Radziejów – 30 osób, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

Metadane

Data publikacji : 18.01.2016
Data modyfikacji : 07.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Filarska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Filarska

Opcje strony

do góry