Działalność

Data publikacji 01.02.2018

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP rozpoczyna realizację projektu w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Głównym celem projektów jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów.

Projekty stanowią odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Działania projektowe są kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia. Zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, jak również 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach,
 • indywidualnym wsparciu psychologicznym,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursach językowych,
 • kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.),
 • kursach komputerowych o standardzie ECDL,
 • kursie prawa jazdy kat. B,
 • warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest prowadzona do końca października br. 

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
 • nie pracują lub są bierne zawodowo,
 • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

WYKAZ JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PROJEKT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (plik - wykaz jednostek kuj-pom)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Regulamin uczestnika projektu - do pobrania

2. Oświadczenie uczestnika projektu - do pobrania 

3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych - do pobrania

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - przystąpienie -  do pobrania

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - zgłosznie - do pobrania

6. Kwestionariusz uzgodnień form wsparcia w ramach projektu - do pobrania

 

Data publikacji 01.02.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Dorota Mrozińska


Statystyka strony: 377 wizyt