Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony BIP Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP .

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-31 . Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-09-23 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Dariusz Nowak, kujawsko-pomorska@ohp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566547068. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

 • budynek administracyjny, budynek 2-2  Ośrodka Szkolenia i Wychowania, budynek internatu, budynek MCIZ – posiada ograniczenia w dostępie osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich – budynki posiadają co najmniej jeden stopień przed wejściem (co uniemożliwia lub utrudnia wjazd do budynku)
 • budynek świetlica/siłownia - posiada podjazd, posiada łazienkę dla osób niepełnosprawnych, możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz budynku dla osoby niepełnosprawnej
 • budynek - stołówka - dojazd do budynku utwardzony- bez stopnia przed wejściem do budynku

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • administracyjny, budynek MCIZ - budynki posiadają  klatki schodowe - nie posiadają wind
 • budynek stołówki, budynek 2-2  Ośrodka Szkolenia i Wychowania, budynek świetlica/siłownia, budynek internatu - budynki parterowe bez schodów wewnątrz budynku, możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz budynku

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku  świetlica/siłownia  jest toaleta dla  osób niepełnosprawnych, przed budynkiem jest podjazd.

4. Miejsca parkingowe dostępne są bez ograniczeń dla wszystkich zainteresowanych.

5. Nie ma przeciwskazań wstępu z psem asystującym.

6. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnych.

do góry